Privatësi që në koncept

Përputhshmëri e Mëtejshme me GDPR -në

Si përfitojnë kontrolluesit (entet) e të dhënave nga përdorimi i Delta Chat-it në përputhje me GDPR-në

Kjo deklaratë pasqyron Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) të deri 16.05.2018.