Rregulla Privatësie

Gjendje: 21 janar, 2020

Në Delta.Chat, bëjmë të mundur që jo vetëm shkëmbyesi ynë i mesazheve, por edhe sajti Delta.Chat të jetë në pajtim me Rregulloren e Përgjithshme Europiane të Mbrojtes së të Dhënave (2016/679). Për këtë arsye, e minimizojnë përpunimin e të dhënave tuaja në minimum (Privatësi që në Konceptim).

Të dhëna të Përgjithshme

Sajti Delta.chat nuk përdor cookies të vetat apo palësh të treta, shërbime analizimi sajti, shërbime palësh të treta reklamash dhe marketingu apo të përdorë shtojca mediash shoqërore. Përpunimi i të dhënave kufizohet në email kontakti dhënë vullnetarisht.

Person përgjegjës

Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave të këtij sajti, sipas DSGVO-s dhe ligjesh të tjerë kombëtarë të mbrojtjes së të dhënave të shteteve anëtare, si dhe rregulloresh të tjera mbrojtjeje të të dhënave është

Merlinux GmbH
Reichgrafen Str. 20 
79102 Freiburg

Adresa për kontakte nga ana juaj lidhur me probleme privatësie në Delta.Chat:

delta-privacy@merlinux.eu

Lista postimesh në Delta

Kur regjistroheni vullnetarisht te listat e postimit për Delta-n, transmetohen adresa juaj email prej fushës së dhënies, adresa IP e kompjuterit që po bën kërkesën, data dhe koha e regjistrimit. Përpunimi i këtyre të dhënave ngjet vetëm për qëllimin e përpunimit të kontakteve dhe shpërndarjen e komunikimeve publike të bashkësisë. Si zakonisht me projekte të burimit të hapur, mesazhet e dhëna për të tjerët mund të gjenden në arkiva publike. Baza ligjore për përpunim me pranim është Neni. 6 I lit. a GDPR. Adresa email e përdoruesit depozitohet për aq sa pajtimi te lista e postimeve është i vlefshëm. Duke u shpajtuar nga çfarëdo liste postimesh, është i mundshëm një shfuqizim i pranimit.

Të drejta të personave që preken

Mund të kërkoni nga Delta.Chat informacion nëse përpunohen dhe se si të dhënat tuaja prej nesh. Gëzoni të drejtën të kundërshtoni përpunimin, i cili ndodh bazuar në Nenin. 6 I lit.e ose lit.f GDPR. Nëse përpunimi është i pasaktë ose i paplotë, gëzoni të drejtën e ndreqjes/plotësimit, anulimit dhe, në qoftë e nevojshme, kufizimin e përpunimit. Mund ta shfuqizoni Pohimin e pranimit me përpunimin te lista e postimeve mund ta shfuqizoni në çfarëdo kohe. Gëzoni të drejtën të merrni të dhënat në një format të strukturuar të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makinat dhe të drejtën të ankoheni te një autoritet mbikëqyrës.

Ndryshim i rregullave të privatësisë

Rezervojmë të drejtën të përditësojmë rregullat e tanishme të mbrojtjes së të dhënave parë nga ndryshimi konstant i situatës ligjore dhe teknike.